Jungtinėje Karalystėje m. Kavoliuko g. Polipeptidas pagal 18 punkt, kuris buvo chemikai modifkuotas pridedant vien arba daugiau vandenyje tirpi polimer. K alba ir vertimas Anglų kalbos žodžių nekirčiuotuose skiemenyse įvairiomis raidėmis žymimi balsiai paprastai yra redukuojami, t.

Antiknas arba jo fragmentas, kuris ria polipeptid pagal 9 punkt. Antiknas arba jo fragmentas pagal 10, 11, arba 12 punkt, kuris yra monokloninis antiknas arba jo fragmentas.

dr rashel liekninamasis muilas numesti svorio valgyti

Antiknas arba jo fragmentas pagal 10, 11, arba 12 punkt, kuris yra mogaus antiknas arba jo fragmentas. Antiknas arba jo fragmentas pagal 10, 11, arba 12 punkt, kuris yra humanizuotas arba CDR- transplantuotas antiknas arba kaip prarasti užsispyrusius viršutinio pilvo riebalus fragmentas.

Antiknas arba jo fragmentas pagal 10 punkt, kuris slopina polipeptido pagal 7, 8 arba 9 punkt riimsi prie brandaus polipeptido, kaip idstyta brinyje Fig. Kompozicija, apimanti polipeptid pagal 7, 8 arba 9 punkt ir farmaciniu poiriu priimtin neikl, pagalbin mediag, soliubilizatori, stabilizatori Polipeptidas pagal 7, 8 arba 9 punkt, kuris buvo chemikai modifkuotas.

Polipeptidas pagal 18 punkt, kuris buvo chemikai modifkuotas pridedant vien arba daugiau vandenyje tirpi polimer. Sulietas polipeptidas, apimantis polipeptid pagal 7, 8 arba 9 punkt, suliet su heterologine aminorgi seka.

Sulietas polipeptidas pagal 20 punkt, kuriame heterologin aminorgi seka yra IgG pastovioji sritis arba jos fragmentas. Polipeptido pagal 7, 8 arba 9 punkt panaudojimas gamybai vaisto, skirto T lstels medijuoto sutrikimo gydymui, prevencijai arba palengvinimui. T lstels medijuoto sutrikimo arba jautrumo T lstels medijuotam sutrikimui induolyje diagnozavimo bdas, apimantis: a polipeptido pagal 7, 8 arba 9 punkt ekspresijos buvim arba kiekio nustatym; ir b T lstels medijuoto sutrikimo arba jautrumo T lstels medijuotam sutrikimui diagnozavim remiantis polipeptido ekspresijos buvimu arba kiekiu.

Bandomosios molekuls, kuri riasi prie polipeptido pagal 7, 8 arba 9 punkt, identifkavimo bdas, apimantis: a polipeptido pagal 7, 8 arba 9 punkt kontaktavim su bandomja molekule; ir b polipeptido riimosi prie bandomosios molekuls laipsnio nustatym.

Bdas pagal 24 punkt, papildomai apimantis polipeptido riimosi prie bandomosios molekuls aktyvumo nustatym. Nukleino rgties molekuls pagal 1 arba 2 punkt panaudojimas gamybai vaisto, skirto reguliuoti gyvne T lstels aktyvacijai arba proliferacijai. Transgeninis ne mogaus kilms induolis, apimantis nukleino rgties molekul pagal 2 punkt.

Antagonisto panaudojimas gamybai vaisto, skirto imuniniam atsakui gyvne slopinti, kur antagonistas yra antiknas arba jo fragmentas, kuris riasi prie polipeptido pagal 7, 8 arba 9 punkt.

Polipeptidas pagal 7, 8 arba 9 punkt, skirtas T lstels medijuoto sutrikimo gydymui, prevencijai arba palengvinimui. Pavyzdžiui, at- kūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir atsigręžus į Vakarus, pastaraisiais metais atsiranda galimybė rinktis angliškų realijų lietuvišką pavadinimą kaip dau- gumai kalbos vartotojų žinomą jų atitikmenį, pvz.

Šiandien atitinkamų angliškų realijų jau, matyt, net negalima būtų laikyti lietuvių dr rashel liekninamasis muilas atžvilgiu beekvivalente leksika. Verčiant iš vienos kalbos į kitą kalbą išryškėja dar viena beekviva- lentei leksikai priskiriama Dr rashel liekninamasis muilas leksinių vienetų grupė, kuri yra siejama su reiškiniu, vadinamu leksine spraga lot.

Shuttleworth, Cowie — Leksinė ertmė dažniausiai žymi sąvoką, kuri nėra žinoma ar nėra svarbi tos kalbos vartotojams. Taigi šis reiškinys gali būti aptariamas ir kultūriniu aspektu. Kaip matote, šis reiškinys nėra vienodai ir aiškiai apibrėžiamas. Be to, kai jis yra siejamas dar ir su kultūra plačiausia žodžio prasmeleksinės spra- 11 Pavyzdžiui, vieno straipsnio, kuriame nagrinėjamas tokių lietuviškų realijų kaip koplytėlė, rūpinto- jėlis, verbos vertimas į anglų kalbą Lietuvoje ir svetur publikuotuose leidiniuose, santraukos pavad- inimas — Lietuvių etnokultūros terminų vertimas į anglų kalbą žr.

Kalėdaitė, Asijavičiūtė Girčienė Nepaisant to, leksinės spragos suvokimas gerokai praplečia beekvivalentės leksikos — leksinių viene- tų, kurie dėl tam tikrų priežasčių kitoje kalboje neturi tiesioginių atitikmenų netgi pastovių žodžių junginių forma— sampratą. Pasitelkus lietuvių kalbos tekstyno duomenis nustatyta, kad ši leksinė spraga lietuvių kalboje paprastai užpildoma ben- dresnės reikšmės daugiažodžiais pvz.

Anglų—lietuvių kalbų žodynuose pateikiami keturi pet sisteminiai daugiažodžiai atitikmenys: mylimas gyvu- lėlis, kambarinis gyvūnėlis, naminis gyvulėlis ir naminis gyvūnėlis. Taigi lakunų buvimo priežastis yra ne realiojo pasaulio įvairovė, o pasaulio kategorizacijos ypatumai kalboje. Lakunomis galima laikyti visus skirtingos apimties reikš- mių ekvivalentiškumo atvejus Paprastai lakunomis laikomos siauresnės, specializuotos, arba atvirkščiai — bendresnės reikšmės nebuvimas vienoje iš gretinamų kalbų Pavyzdžiui, kaip buvo minėta, ang- lų kalboje nėra žodžio, atitinkančio lietuvių kalbos žodį para, todėl šią sąvoką angliškai galima tiksliai nusakyti tik aprašomuoju būdu, pvz.

Pripa- žindami, kad yra neišverčiamų žodžių, mes nepaneigiame įsitikinimo, kad tekstai visada gali būti išverčiami.

Kavoliuko g. Izoliuota nukleino rgties molekul, apimanti nukleotid sek, parinkt i: a nukleotid sekos, kaip idstyta brinyje Fig. Nukleino rgties molekul pagal 1 punkt, kur nukleotid seka yra funkcionaliai susijusi su ekspresij kontroliuojania seka. Lstel eiminink, apimanti nukleino rgties molekul pagal 2 punkt.

Nors vertimo kalbos sistemoje ir nėra ati- tinkamo žodžio, jo prasmė gali būti išreikšta š n e k o j e konkrečiame tekste kitais žodžiais arba laisvais žodžių junginiais.

Tokia leksika, be abejo, sunkina vertėjo darbą, bet šie sunkumai yra įveikiami.

Kategorijos

Sąlygiškai beekvivalente leksika vadinama žodžių grupė apskritai yra labai marga: jai priskiriami ir tikriniai vardai, ir bendriniai žodžiai. Jie turi daug bendrų požymių, bet vis dėlto skiriasi. Paskesnėje knygos dalyje atski- rai aptarsime tikrinių vardų ir realijų bei leksinių spragų perteikimo vertime polinkius.

Tikrinių vardų perteikimas vertimo tekste Pagrindinė tikrinių vardų funkcija yra nurodyti išskirtinį individualų re- ferentą. Bet skirtingų žanrų tekstuose jie gali atlikti ir visokias kitokias funk- cijas. Jeigu esame susipažinę su atitinkama kultūra, tikrinis vardas gali mums byloti, ar referentas yra vyras, ar moteris pvz. Todėl teigti, kaip kartais daroma, jog tikriniai vardai į kitą kalbą yra neverčiami ir vertėjai su jais neturėtų turėti jokio vargo, gali drįsti tik tas, kuriam niekada neteko versti.

Iš tikrųjų vertimo praktikoje taikoma daug įvairių tikrinio vardyno perteikimo būdų arba, kaip dabar vis labiau linkstama sakyti, strategijų. Tie būdai gana dažnai yra apta- riami vertimų recenzijose pvz.

Vertimas Ir Kalba | PDF

GerJonušys, ;,Kir- vaitisKižlienėKončiusMatonienėjuos nagrinėja ir specialių vertimo studijų autoriai. Tikrinių vardų perteikimas yra svarbus vertimo studijų objektas. Siekiant šioje knygoje aprašyti, ką vertėjai daro su svetimais tikriniais vardais asmenvardžiais ir vietovardžiaisskiriami k e t u r i j ų p e r t e i k i m o v e r t i m e b ū d a i angl. Vermes 93— Vi- sus šiuos būdus paskesniuose skyreliuose išsamiau iš eilės ir aptarsime. Perkėlimas į vertimo tekstą ir adapatavimas Svetimvardžių perkėlimas į vertimo tekstą yra įprasčiausias ir dažniau- siai taikomas jų perteikimo vertime būdas.

Vertimo studijų literatūroje jis dar vadinamas skolinimu angl.

Prisijunkite

Shuttleworth, Cowie 17eg- zotizavimu angl. Chestermanišsaugojimu angl. Šitaip kalboje atsiranda skoliniai, kitaip sakant, skolintos svetimybės. Šiandien pasaulyje, galima sakyti, nėra kalbų, kurios nebūtų skolinusios ar ir dabar nesiskolintų kitų kalbų žodžių, neturėtų skoli- nių ir verstųsi vien tik savais žodžiais.

Perkeltus svetimus tikrinius vardus vertėjai lyg ir galėtų kartais palikti vertimo tekste nepakeistus, t. K alba ir vertimas perskaityti ar ištarti, kai kuriose kalbose juos reikia linksniuoti, kad jie galėtų vertimo kalbos sakinyje normaliai funkcionuoti, ir galų gale reikia pripažinti, kad sunkiai arba visai neperskaitomi vardai gali sugadinti patį skaitymo, ypač grožinės literatūros, malonumą Coillie Todėl tokių svetimybių perkėlimas į vertimo tekstą yra neatsiejamas nuo neišvengiamos alternatyvos: perkeliant išlaikyti jas autentiškas arba adaptuoti.

Panašūs produktai

Svetimvardžių formos keitimas pritaikant ją prie VK norminės tarties bei rašybos ir morfologijos lietuvių kalbinėje literatūroje yra vadinamas a d a p t a v i m u kartais adaptacija, žr.

Ambrazas 17 arba lietuvini- mu. Perkeltų svetimvardžių fonetinį ir morfologinį adaptavimą dar siūloma vadinti natūralizacija angl. Newmark 82 arba lo- kalizacija angl. Davies 83—84, Jaleniauskienė, Čičelytė Svetimvardžių adaptacija gali būti fonetinė, grafinė ir morfologinė.

Adaptacijos pobūdį visų pirma lemia VK savybės: turint omenyje konkre- čiai lietuvių kalbą, tai yra jos rašybos fonetiškumas ir jos morfologiškumas žr. Pupkis Tačiau adaptacijos pobūdis tam tikru mastu priklauso ir nuo VK tradicijų, vertėjų polinkių. Tie polinkiai gali konkuruoti vienas su kitu, gali atsirasti ir įsigalėti įvairūs svyravimai.

Ir šiandien savo spaudo- je ir raštuose turime dvejopą angliškų ir kitų kalbų tikrinių žodžių rašybą: vartojamos arba adaptuotos, t. Nuo m. Kalbos komisija leido vartoti originalias asmenvardžių ir vietovar- dr rashel liekninamasis muilas formas mokslinėje ir informacinėje literatūroje. Nbendrosios adaptavimo taisyklės ir originalių svetimų tikrinių vardų formų vartojimas rišliame tekste.

BoforasJosé Manuelis Barosso. Svetimų vardų tarimas ir rašyba tam tikrų nepatogumų ar sunkumų ke- lia ne tik lietuviams, bet ir kitų tautų žmonėms. Tikrinių svetimybių kaip ir kitų skolinių priderinimas prie tos kalbos, į kurios tekstą jos perkeliamos, yra visuotinis reiškinys, daugeliui kalbų nesvetimas polinkis.

Dr Rashel - Review - Vitamin C Serum - Vitamin C Night Cream

Į anglų kal- bą, kurios rašyba palyginti yra labai nenuosekli, netaisyklinga ir nutolusi nuo tarimo, perkeliami lotyniško pagrindo abėcėles vartojančių kalbų asmenvar- džiai ir vietovardžiai iš tikrųjų paprastai joje funkcionuoja originalia rašybos forma išskyrus kai kurias tradicines adaptuotas vietovardžių formas. Tačiau pernelyg drąsu būtų tvirtinti, kad kitose šalyse, įskaitant anglakalbes, labai stengiamasi išlaikyti mūsų — lietuviškų — asmenvardžių ir vietovardžių au- tentišką rašybą.

Apie adaptavimo ir ori ginaliosios rašybos šalininkų argumentus žr. Realią galimybę išlaikyti autentišką grafinę formą angliškame tekste paprastai turi tie lietuviški tikriniai vardai, kuriuose nėra raidžių su diakritiniais ženk- lais, o kitų vardų grafinė forma, galima sakyti, yra iš dalies adaptuojama, nes tie ženklai išleidžiami. Panašūs lietuviškų asmenvardžių perteikimo polinkiai pastebimi ir lietu- vių grožinės literatūros vertimuose į anglų kalbą.

Jungtinėje Karalystėje m. Pačių lietuvių Lietuvoje pvz.

geriausi pasiūlymai - decoindeco.lt

Dar, tiesą sakant, reikia paminėti, kad sovietmečiu lietuviškiems beje, kaip ir rusiškiems, t. Kad šis perrašos būdas dar nėra užmirštas ir toliau taikomas, ypač kai kuriuose Lietuvoje išverstuose ar parengtuose angliškuose tekstuose, nesunku pastebėti naršant interneto tinklalapius. Pagal prisitaikymo prie lietuvių kalbos sistemos, arba adaptacijos, po- būdį ir laipsnį svetimvardžius — tiek turinčius vartosenos tradicijas, tiek jos neturinčius — galima skirstyti į a grafiškai, fonetiškai ir morfologiškai adap- tuotus pvz.

Šios svetimvardžių grupės išsamiau aptariamos paskesniuose knygos skyreliuose. Fonetinio ir grafinio adaptavimo polinkiai Atsižvelgiant į natūralų svetimvardžių polinkį derintis prie juos peri- mančios kalbos garsinės ir rašytinės išraiškos, remiantis vidiniais lietuvių kalbos poreikiais, jos rašybos fonetiškumu ir tradicija, m.

VLKK nutari- me Nr. Lotyniško pagrindo alfabetus vartojančių kalbų asmenvardžiai bei vietovardžiai grožiniuose kūriniuose, populiariuose dr rashel liekninamasis muilas vaikams bei jaunimui skirtuose leidiniuose atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir išsilavinimą adaptuojami, t.

K alba ir vertimas mi pagal tarimą. Šis terminas ir jo va- riantas adaptacija, žr. Ambrazas 17 yra vartojamas ir platesne prasme, t. Anglakalbėje mokslinėje literatūroje dar vartojamas terminas natūrali- zavimas angl. Beje, apibūdinant šį procesą vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą sąlygomis vietoj šių tarptau- tinių terminų taip pat vartojamas terminas lietuvinimas, žymintis svetimų tikrinių vardų pritaikymą būtent prie lietuvių kalbos rašybos ir tarimo.

dr rashel liekninamasis muilas darbo vietų svorio metimo pramonėje

Va- karų Europos šalyse leidžiamoje vertimo studijų literatūroje labiau paplitęs terminas t r a n s l i t e r a c i j a angl. Tai sudėtingas procesas, nes OK raidė gali turėti daugiau negu vieną fonologinį atitikmenį, nelengva nustatyti atitikmenis ir kituose šio proceso etapuose.

Transliteracija arba perraša gali būti fonemi- nė ir grafeminė, kitaip tariant, grindžiama fonemų arba grafemų panašumu. Foneminė transliteracija — tai OK žodžio perraša VK rašyba pagal jo fonemi- nę formą, t. VLKK nutarime Nr. Anglų kalbos garsų keitimo artimiausiais lietuvių kalbos garsais aptarimą pradėsime, kaip ir dera, nuo balsių.

Kadangi ir anglų, ir lietuvių kalboje yra skiriami trumpieji ir ilgieji bal- siai, o lietuvių kalbos rašyboje kai kurie tų balsių yra žymimi skirtingo- mis raidėmis trumpieji — raidėmis i, u; ilgieji — raidėmis y, ūfonetiškai ir grafiškai adaptuojant iš anglų kalbos perimamus tikrinius vardus savaime atsiranda polinkis šiuos balsius grafiškai diferencijuoti.

Ilgųjų balsių y, ū rašymas adaptuojamuose asmenvardžiuose ir vietovardžiuose glaustai pa- aiškintas ir VLKK nutarimo Nr. Fildingas angl. FieldingKlivlendas angl. ClevelandBlumfildas angl. BloomfieldKuperis angl.

Naršyti kategorija ODOS priežiūra ~ page 20 / decoindeco.lt

CooperLi- verpulis angl. LiverpoolMuras angl. MooreHiumas angl. Daugelis vertėjų iš tikrųjų ir anksčiau t. K alba ir vertimas šios adaptavimo nuostatos ir atitinkamus ilguosius anglų kalbos balsius lie- tuviškai perrašyti balsėmis i, u, pvz.

  • Lithuania No. Date W | PDF
  • Nerimo vaistai numesti svorio
  • Užimtas grafikas meta svorį
  • Tie žodžiai turi tik vieną reikšmę šalia kurios jie dar, žinoma, gali turėti ir kitų reikšmių, pvz.

Hytrou kryptimi tyliai leidosi lėktuvas. Beje, vertėjai toli gražu ne visada laikosi minėtos VLKK nutarimo taisyklės dėl ilgųjų balsių rašymo ir adaptuodami anglakalbių šalių vietovardžius, pvz. Retkarčiais y atsiranda dėl to, kad vietovardis adaptuojamas ne pagal tarimą, o nusižiūrint į jo autentišką rašybą, pvz.

Bent vienu klausimu nereikia sukti galvos! Tradiciškai labiau atsižvelgiama į fonetines šio balsio savybes, todėl iki šiol išlieka gajus angl.

Anthony ir liet. Jis yra pasirenkamas kai kurių senesnių verti- mų taisymuose, pvz. Jo gana nuo- sekliai laikomasi ir adaptuojant anglakalbių šalių vietovardžius žr.

Uploaded by

Vertimo praktika rodo, kad vis dėlto labiau linkstama išlaikyti šio dvibalsio dvibalsiškumą ir jį žymėti dabartinės lietuvių kalbos rašybai nebūdinga dvi- balse ou, pvz. Rečiau pasitaiko angl.

dr rashel liekninamasis muilas deginant riebalus ar gliukozę

Svetimos moterų pavardės, kaip žinoma, paprastai nėra morfologiškai adaptuojamos, t. Tačiau per pastaruosius kelis dešimtmečius ryškėja naujas polinkis: tokių mo- terų pavardžių kamiengalyje vietoj -i rašyti -j, o vietoj -ei rašyti -ėj, pvz.

P I R M A DA L I S 61 Šį įsigalintį polinkį turbūt galima paaiškinti tuo, kad morfologiškai adaptuo- tos atitinkamos vyrų pavardės prieš lietuvišką galūnę kamiengalyje turi ar turėtų -j, pvz. Rachel Halliday moved quietly to and fro Rachilė Holi- dėj neskubėdama vaikščiojo po kambarius Čarlzo Mo- rėjaus žmoną Beje, -j vietoj dvibalsių antrojo dėmens -i rašyba svetimvardžio ka- miengalyje darosi tokia gaji, kad kartais ji taikoma ir vietovardžiams, tiksliau, pirmam dvižodžių vietovardžių dėmeniui, pvz.

LR 62 L iong inas Paž ūs is. K alba ir vertimas Anglų kalbos žodžių nekirčiuotuose skiemenyse įvairiomis raidėmis žymimi balsiai paprastai yra redukuojami, t.

Susijusios

Anglų kalboje yra priebalsių, kuriems sunku nustatyti lietuvių kalbos fonetinius atitikmenis. Šiuolaikinė grožinės literatūros vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą praktika rodo, kad jiems perteikti paprastai ir pagrįstai plg.

Produkto Pavadinimas: Dimollaure Galinga poveikio žolelių balinimo šlakelis Grietinėlės Savybės: Šis produktas yra pagamintas iš natūralių biologinių esmės išskirta iš high-techsu trumpais šlakelis balinimas, pašalinti spuogų ypač stiprus poveikis ilgalaikis vartojimas gali reguliuoti odos ląstelių regeneraciją ir remonto galimybespanaikinant paskata gaminti melaninoveiksmingos prevencijos įvairių tipų dėmes atsinaujinimopasiekti oda lygi ir švelni, minkšta balinimo efektyvumą Veiksmingumas: Šis produktas turi šlakelisraukšlių šalinimas, panaikinimo perteklius juodos odos pigmentaistrazdanų, senatvinių dėmių ir kitų dėmių, yra specialieji efektaijaunuolių veido spuogai acnetaip pat turėjo didelės įtakos. Arbutin, adenozino, gintaro alkoholio, natūralus squalane, izopropilo palmitatas, kofermentas Q10, Kaip naudoti: Po valymo veido naktįtada naudokite kremas speklų srityje, ir Švelniai masažas minutes, kol susigeriames patarimus naudoti naktį ,jei norite naudoti dieną,prašome turi būti padaryti apsauga nuo Saulės Pastaba: netinka jautriai odai. Jautrią odą prieš naudojant šį produktą būtina padaryti odos alergijos tyrimai! Naudojant šį produktą, odą, gali turėti paraudimas, niežulys, oda stora, jausmas, jei rimtas,prašome išjungti kelių dienų!

Nors kai kuriose teritorinėse anglų kalbos atmainose pvz. Ji išlaikoma ir tais atvejais, kai anglų kalboje grafiškai er, ir arba ur prieš priebal- sius žymimas balsis lietuviškai gana nuosekliai perrašomas er, pvz. Tiesa, retkarčiais kai kurie vertėjai, paisydami tik britiškosios anglų kalbos tarties, netariamąją r vis dėlto praleidžia, pvz.

Adaptuojant tokius asmenvar- džius atsiranda svyravimas: palikti s ar, paisant tarimo, perrašyti ją raide z, žyminčia atitinkamą skardųjį priebalsį, pvz.

Document Information

Žinoma, dėl to, kurį lietuviškos perrašos būdą — grafeminį t. Be to, pageidautina, kad fonetiš- kai ir grafiškai adaptuojant bent to paties verčiamo kūrinio angliškus tikrinius vardus būtų nuosekliai laikomasi arba vieno, arba kito būdo.

Nagrinėdami svetimvardžių fonetinio ir grafinio adaptavimo polinkius, matome, kad nors VLKK nutarimo Nr.